Harf Harf Arayın

Ezan

55

Bir kimsenin rüyasında ezan okuması, hac aylarında hacca gideceğine delalet eder. Bazan ezan, koğuculuğa, hareket ve intikal ve harb için hazırlık yapılacağına dair bildirinin duyulacağına delâlet eder. Ezan bazan hırsızlığa, bazan da derece yüksekliğine, büyük bir rütbeye yükselmeye ve işitilecek her hangi bir söze, bekâr için evlenmeye delâlet eder. Ezan çok kere doğru habere delâlet eder. Kendisini kıbleden başka bir yöne veya Arabcadan başka bir lisanla ya da bununla beraber, yüzü siyah olduğu halde bid’atm ve sapık mezheplilerin bulunduğuna da delâlet eder.

Müezzin hayra çağırıcı ve simsardır. Yahut nikâhları kıyan veya bir padişahın elçisi ve bekçisidir. Yahut asker içinde ilânadır. Ezanı hac aylarında tamamen okuduğunu görse hacca gider. Bir kadın, rüyada kendisini cami minaresinde ezan okuduğunu görse, o memlekette büyük bir bid’at zuhur eder.

Çocukların vakitsiz ezan okumaları, o memleketin cahiller ve ehl-i sünnetin gayri kimseler tarafından istilâ edilmesidir. Bir kimse minarede kendisinin ezan okuduğunu görse kendisi de buna ehilse, sesinin duyulduğu yer nisbetinde velâyete nail olur. Eğer velâyete ehil değilse düşmanları çok ve onlara üstün olmaya muvaffak olur. Eğer rüyayı gören tüccar ise ticaretinde kâr eder.

Ezan; duâya, takvâya, tâat ve hayırlı işler ile, emniyete, şeytanın hilesinden kurtuluşa delâlet eder. Eğer bir kimse kendisini kâfir bir memlekette kuyunun içerisinde ezan okuduğunu görse o memleket halkını İslâm dinine dâvet eder. Eğer kuyu, Müslüman memleketinde ise o kimse casustur. Bu rüyayı gören bazan da insanları bid’ata dâvet eder.

Kendisinin ezan okuduğunu gören dindarsa millete iyilikle emreder. Eğer fâsıksa dövülür.

Ezan okuduğunu, fakat kimsenin ezanına icabet etmediğini görse zalim bir kavimden olduğuna delâlet eder. Kendisini, komşusunun evinin üstünde ezan okuduğunu görse komşunun hanımına hiyanet eder.

Kâbe üzerinde ezan okuduğunu gören ehl-i bid’at olur veya sahabe-i kirâma söver. Yüzükoyun ezan okuduğunu gören kimsenin hanımı insanlar arasında koğuculuk yaparak anları rahatsız eder. Eğer rüyayı gören bekâr ise evlenir. Çarşıda ezan okuduğun^ gören, hırsız ve yol kesicilerin casusudur. Sultanın kapısında ezan okuduğunu gören hak bir şeyde şahitlik eder.

Sokak ve çarşılarda ezanın okunması temiz bir hayat ve hüsn-ü maişettir. Bazı tabirciler, «bir kafile içerisinde ezan okuyan kimse hırsızlıkla itham edilir,» demişlerdir. Yine ezan, ortaktan ayrılmaktır. Harabe bir yerde ezan okuduğunu görmek, o yerin imarına ve orada çok kalabalık insanların toplanmasına delâlet eder, damamda ezan okumak, sıtma ve humma hastalığı ile tabir edilir.

Ezan ve zikrullahı yüksek bir sesle —özellikle sesi güzel ve tatlı olursa— okuduğunu ve insanların da bu ezanı sükûnetle dinlediklerini görse, bu, büyük insanlara yaklaşmakla tabir edilir.

Eğer ezanı tebdil eder, ezan ve zikrullah ile oynarsa veya ezan okurken avret yeri açık olursa hâsid ve hayırsız bir şöhrete delâlet eder. Toplu halde bir kavmin üzerine ezan okuduğunu gören kimse, zalim olan kavmi hakka davet eder. Bazı kere ezan, dinî ilimlerde âlim ve fakih olmaya delâlet eder. Bazan da padişah tarafından bir emir için yapılan dâvet ile tabir edilir. Ezan okuduğunu l’akat tekbir ve tehlilleri hıfzedemediğini görse düşmanına erişecek bir belâdan dolayı sevinir.

Semada ezan okuduğunu ve insanların da onu dinlediğini gören kimse, nâsı hayra dâvet eder. Onlar da o’nun dâvetine icabet ederler. Veya, o’na icabet edenler hacca gider.

Bir kere veya iki kere ezan okuduğunu, kâınet getirdiğini ve farz namaz kıldığını görse, hac ve umre yapar. Küçük bir tepe üzerinde ezan okuduğunu görse, Arab olmayan bir kimsenin velâyetine delâlet eder. Eğer bu velâyete ehil değilse güzel bir sanata veya faydalı bir ticarete nail olur. Ezanda ziyade ve noksanlık yaptığını veya ezanın lâfızlarını değiştirdiğini gören kimse, bu ziyade ve noksanı miktarınca insanlara zulmeder.

Bir duvar üstünde ezan okuduğunu gören, insanları sulha dâvet eder. Evin üstünde ezan okuduğunu görse, o kimsenin ehli vefat eder. Bir çocuğun ezan okuduğunu görse, o çocuğun ana ve babası yalan ve bühtandan kurtulur. Bir kimse, güya kendisini oyuncak olsun diye ezan okuduğunu görse, aklı gider. Bir kimse sokakta ezan duyduğunu görse o sokak ehlinden birisi ölür. Bir kimse pis bir yerde ezan okuduğunu

görse, ahmak birisini sulha dâvet eder fakat o da bunu kabul etmez.


Rüyada duyulan ezan sesi, beklenen haberi sembolize eder. Kimi zaman da şeytanın hilesinden kurtuluştur. Bunların haricinde ezan duruma ve mahaline göre çeşitli şeyler çağrıştırır. Bazen bekâr için güzel eşe işaret eder. Bazen da, hac aylarında hacca gitmeye, yolculuğa çıkıp selametle dönmeğe yorumlanır. Ayrıca, muradının olacağına yorumlandığı gibi, bazen da hırsızlığa, yalan haberleri ya da iftirayı simgeler.

Bir kimse rüyada ezan okunacak yeri olmayan bir yerde ezan okuduğunu görse, o kişinin herkesin işine burnunu sokan bir kimse olduğuna hükmedilir. . Rüyada bir yakının ezan okuduğunu görmek, okuyan kişinin rüyayı görenin dostu olduğuna ve doğru söz söylediğine işaret eder. Eğer bir kimse yüzü koyun ezan okuduğunu görse ve o kişi evliyse, eşinin çevresinde kışkırtıcılık yaptığına, kocasınında hor görüleceğine hükmedilir

Yatağında yattığı halde ezan okumak, o kişinin eşini, çocuklarını hor gördüğüne, onlara kötü davrandığına işaret eder. Eğer bir kimse evinin kapısı önünde ezan okuduğunu görse, rüyayı görenin ecelinin yaklaştığına hükmedilir. Şayet evinin ortasında ezan okuduğunu görürse, aile ferdinden birisinin öleceğine işaret sayılır.

Bir kimse rüyasında komşusunun damına çıkıp ezan okuduğunu görse, o kişinin damına çıktığı komşusundan şüphe edeceğini gösterir. Bir tüccarın sokak ortasında ezan okuduğunu görmesi ise, o tüccarın iflas edeceğine işarettir. Çukur veya alçak bir zeminde ezan okuduğunu görmek ise, o kişinin şeytanla işbirliği yaptığına yorumlanır.

Eğer bir kimse rüyada ezanı eksik veya fazla okursa, o kişinin hakkı olmayan bir işe başvuracağını gösterir. Ama o işten hayırlı bir sonuç alamaz.

Hamamda ezan okuduğunu görmek ise, rüyayı görenin dini itikadının zayıf olduğunu gösterir. Bir kimse yolda giderken arkadaşlarıyla beraber şarkı söyler gibi ezan okunduğunu görse, arkadaşları suçsuz olsalar bile hepsinin hırsızlıkla itham edilerek hapse gireceklerine yorumlanır.

Bir kimse rüyasında komşusunun damında ezan okuduğunu görse o kimsenin komşusunun kızına yahut karısına fena gözle baktığına yorumlanır. Eğer bir duvar üzerinde ezan okuduğunu görürse, o kimsenin barışsever olduğuna işaret eder. Şayet kendi evinin damına çıkıp ezan okuduğunu görürse, ailesinden birinin öleceğini gösterir.

Rüyada bir çocuğun ezan okuduğunu görmek, ezan okuyan çocuğun ana ve babasının salih kimselerden olduğuna işaret eder. Eğer sırf oyun olsun diye ezan okuduğunu görür ise, o kişinin aklını kaçıracağına hükmedilir. Şayet sokakta ezan sesini duyarsa, o sokak sakinlerinden birisinin öleceğine işarettir.

Rüyada bir kadının ezan okuduğunu görmesi, o yerde yakın bir zamanda bir felaketin geleceğine uyan sayılır. Aynı rüyayı bir başkasının da görmesi aynen yorumlanır.

Minareye çıkıp ezan okumak ise, okuyanın yüksek mevkilere geleceğini gösterir. Bir kimse ihraptan ezan okuduğunu görse, rüya sahibinin hayırlı bir yolculuğa çıkacağına işaret sayılır. Eğer mahkeme kapısında ezan okuduğunu görürse, o kişinin haklı bir davada tanıklık yapacağını gösterir.

Rüyada zikretmek, teşbih ve peygamber medhiyesini, münâcat ve tevhidi ezberlemek, sapıklıktan hidayete, kıtlıktan rızka üzüntü ve sıkıntıdan halâsa, izzete, yüksekliğe,...

Rüyada görülen elçi veya arabulucu, rüya sahibine vereceği bir karardan ötürü uyarı sayılır. Bazen misafirliğe, beklenmedik bir habere; bazen da...

Rüyada Ermiya (A.S.)’ı görmek, evinde, şehrinde veya memleketinde çıkacak bir yangına işarettir.

Bir kimse rüyada ekin ektiğini görse hanımının hamileliğine delâlet eder. Başka birisinin tarlasına ekin ektiğini gören kimse ile tarla sahibi...

Rüyada görülen engeller rüya sahibinin uyuşuk olduğunu, bu yüzden silkinmesi için bir uyan olarak yorumlanır. Rüyada görülen engeller duruma ve...

Rüyada görülen elek, boş işlerle uğraşan ve kimseye faydası dokunmayan yalnız zararı da görünmeyen bir kimseyi işaret eder. Aynı zamanda,...