Harf Harf Arayın

Gök

77

Rüyada gökten veya göğün bir taralından inen şeyin benzeri ve halkın bir müdahalesi olmadan Allah (C.C.) tarafından gelir. Şöyle ki, gökten evler üzerine ateşin düştüğünün görülmesi, Allah (C.C.) tarafından halka gelecek alaca, çiçek hastalığı ve ölümdür.

Eğer ateş, arazi ve harman yeri ve nebatat biten yerlere düşse, nebatat yakılır. Ekinlere dolu ve çekirge gibi gök âfetleri erişir.

Eğer gökten bal, zeytin, incir ve arpa gibi bolluğa delâlet eden şeyler inse, halka menfaatli yağmurlar yağar ve halkın menfaati gökten inen şeylerle meydana gelir.

Bazan gök, sultanın cismine ve zatına, bazen de, sultanın köşküne, çadırına, evine ve malına delâlet eder.

Bir kimse rüyada merdiven veya bir iple semaya çıktığını görse, melik tarafından izzet, yüksekliğe, korku ve çetinliğe delâlet eder. Göğe çıkmaktan maksadı söz dinleyip onu kapıp kaçırmak ise, o kimsenin sultanın aleyhinde haber araştırmasına yahut hırsızlık için sultanın haznesine veya köşküne girmesine delâlet eder.

Göğe tamamen çıktığını görse, işin sonuna da kavuşur. Yine yeryüzüne dönse, tan edildiği şeyden kurtulur.

Yerinden düşse, ona ârız olan ve azalarında kırık ve çıkık rniktarınca, onun halinde noksanlık ve helâk meydana gelir.

Rüyada göğe çıkan, uyanıklıkta hasta ise ve gökten yere tekrar inmese, o kimse o hastalıktan ölür ve ruhu göklere çıkar. Tekrar yere inse, onun zararı ve hastalığı son haddine varır. Aile ve yakınlarının ümidi kesilir sonra inşallah yine bundan halâs olur.

Eğer gökten bir çukur veya bir kuyu içine düşüp oradan çıkmamışsa, tâbir o çukur ve kuyunun onun kabri olmasına delâlet eder. Bu rüyada onun Müslüman olarak vefat edeceğine müjde vardır. Çünkü kâfirler için gök kapıları açılmaz. Onların ruhları göğe çıkmaz.

Bir kimse rüyada gökten halk üzerine oklar atıldığım görse, halkta da taun hastalığına dair bazı emareler görülse, onlar üzerine taun kapıları açılıp hepsine şamil olur. Atılan oklar yara açar ve isabet edenden kan akıtırsa, hissesine göre her insana sultan tarafından yapılacak müsadereye delâlet eder.

Eğer oklar insanlar üzerine zararsız olarak düşer ve halk da onları toplayıp biriktirirse, Allah (C.C.) tarafından gönderilecek kuşlar vasıtasıyla meydana çıkacak nimet ve ganimetlere yahut sultanın cihad ve gazasında kazanacağı beyt-i malını ve haznesini açarak hissesine göre mücahit ve gazilere bahşedeceği ganimetlere ve ihsanlara delâlet eder.

Rüyada göğe yaklaşmak, ibadet eden ve iyi amel sahibi kimseler için Allah-u Tealâ Hazretlerine (C.C.) yaklaşmaya delâlet eder. Bazen de, bu rüya, muzdarip ve âciz kimsenin duasının kabul edilmesine delâlet eder. Bazan da, imam ve sultana, âlime, ana-babaya, kocaya, efendiye ve uyanıklığı halinde arzu ettiği şeye yaklaşmaya delâlet eder.

Göğün yeryüzüne düşmesi, yeryüzünde meydana gelecek kıtlığa delâlet eder. Göğün yer yüzüne düşmesinden sonra halk ona hizmet eder, bulundukları halde ayaklarıyla onu çiğner yahut halk ona erzak, ucuzluk ve bolluğa ait bazı şeyler kaldırılırsa, çok bereketli yağmurların yağmasına delâlet eder. Yağmurun gökten yağmasından dolayı araplar yağmura «sema» da derler.

Göğün sadece kendisi ve ailesi üzerine düşmesi, o kimsenin evinin tavanının yıkılmasına, üzerine gök düşen kimse uyanıklıkta hasta idiyse, ölümüne delâlet eder.

Göğe doğru yükseldiğini ve oraya girdiğini görse, o kimse şahadete ve bununla beraber şeref ve medhe nâil olur. Allah’ın (C.C.) yardımıyla kurtuluşa erer.

Bir kimse rüyada gökte olduğunu görse, emir ve yasak sahibi olur. Yeryüzüne bakmak için göğe çıktığını görse, yüksekliğe nâil olur, kaçırdığı bir şey için üzüntü ve kedere düşer.

Vezarete lâyık olan kimsenin kendisini dünya semasında görmesi, vezarete nâil olması yahut bir vez’rin hizmetine girmesidir. Çünkü dünya seması ayın yeridir. Ay ise tâbirde vezire delâlet eder.

İkinci gökte olduğunu görmek o kimseden halkın öğreneceği edebe, zihin açıklığına, kitabete, reisliğe işarettir. Çünkü ikinci gök, merkür’ün yeridir.

Üçüncü gökte olduğunu görse, o kimse nimet ve cariye, bezek, ferah ve sevince nail olur ve onlardan istifade ve nimetlenir. Çünkü üçüncü gök, venüs yıldızının yeridir.

Dördüncü gökte olduğunu görse, o kimse mülk, saltanat ve heybete nail olur yahut melik ve sultanın hizmetine girer. Zira dördüncü gök güneşin yeridir.

Kendisinin beşinci gökte olduğunu görse, o kimse, emniyet müdürlüğüne, harp hizmetine ve bu gibi şeylere memur edilir. Çünkü beşinci gök, merihin yeridir.

Altıncı gökte olduğunu görse, fıkıh, hâkimlik, züht ve ibadetle rızıklanır işlerinde azimli ve ihtiyatlı ya da melikin hazinedarı olur. Çünkü altıncı gök, jüpiterin yeridir.

Yedinci gökte olduğunu görse, emlâk ve araziye, ziraat ve kurtuluşa nâil olur. Çünkü yedinci gök, satürn yıldızının yeridir.

Eğer rüyayı gören anlatılan mertebelere lâyık değilse, rüyanın tâbiri o kimsenin reisi, yahut kendisinin çocuğu, torunu, benzeri yahut adaşı hakkında meydana gelir.

Kendisini yedinci göğün üstünde olduğunu görse, o kimse yükseklik ve azamete nâil olur. Ancak helâkı ve ölümünden korkulur.

Göğe çıktığını gören kimse, vefat eder ve âhirete gider.

Göğün yeşillendiğini görmek, o sene ziraat ve hububatın bel olmasına delâlet eder. Göğün sararması ise, o senede hastalığın olmasıdır.

Göğün demirden görülmesi, o senenin yağmurunun azlığıdır.

Göğün yarılarak içerisinden ihtiyar birisinin çıktığının görülmesi, o yer halkına gelecek hayra, ucuzluk ve bollukla beraber ülfet ve sevince delâlet eder. Genç birisinin çıktığının görülmesi, düşmanın o yer halkına fenalık etmesine ve aralarından düşmanlık ve tefrikanın meydana çıkmasına delâlet eder.

Koyunun çıktığının görülmesi ganimettir. Deve çıkarsa, yağmur yağar ve seller gider. Arslan ve yırtıcı hayvan çıkarsa, o yerin halkı çok zalim bir sultanın zulmüne uğrar.

Gök tabakalarının birbirine yapıştığını görse, yağmur yağmaz. Tabakaların birbirinden ayrılması ise, yağmur ve nebatatın ve hububatın çok olmasıdır. Gök kapılarının açılmış olduğunu görse, yağmurlar çok ve dualar kabul olunur. Kapılarının kapanmış olarak görülmesi, yağmurun yağmamasına delâlet eder.

Gökten yeryüzüne indiğini görse, ona şiddetli hastalık büyük telilikeli şeyler isabet eder ve ölüme yaklaşan bir hastalığa yakalanır ve sonradan bundan kurtulur. Büyük iş peşinde olan kimsenin göğü meshetmesi, işinde muvaffak olamayacağına delâlet eder. Yükselip göğe yaklaştığı halde ona çıkmadığını görse, o kimsenin din veya dünya sahibi olduğuna ve her ikisinde de yüksekliğe nail olacağına delâlet eder.

Rüyada göğe bakmak, dünya meliklerinden birisine bakmaktır. Doğu ve batı taraflarına baksa, o kimse yolculuğa çıkar. Bazan da o kimse büyük saltanata nâil olur.

Göğü çalarak bir testi içerisinde gizlediğini görse, Kur’ân-ı Kerîmi çalarak hanımına verir.

Gök kapılarının açıldığını gören kimse, sevince, hayra ve nimete nâil olur.

Düz olarak göğe çıktığını gören kimse, zarar, ziyan, beden ve malında noksanlığa düşer. Kaplayarak ve meşakkatsiz göğe çıktığını gören kimse, devlet ve saltanata nâil olur. Düşmanının şer ve hilesinden emin olur.

Göğü dişleriyle tuttuğunu görse, o kimsenin kendisine yahut malına noksanlık erişir, yahut elinin erişemeyeceği bir iş talebinde bulunur ya da reisi tarafından bir gazaba düşer.

Göğe çıkıp oradan inmediğini görse, ölümüne, yahut ölüme yaklaşmasına işarettir.

Göğe çıkıp orada dolaştığını gören kimse, astronomi ilmini ve gizli ilimleri öğrenerek halk arasında meşhur ve maruf olur.

Göğe dayandığını gören kimse, reis olur, kendisine muhalif kimselere zafer bulur.

Ne zaman çıktığını bilmediği halde göğe çıkmış olduğunu gören kimse, inşallah cennete girer.

Gökte binaları olduğunu ve bu binaların da yerdeki halkın binalarına benzemediğini gören o kimse bulunduğu halden başka bir şekilde dünyadan çıkar.

Yer ile gök arasında, aslını kötü gördüğü bir şeyden duvarının olduğunu görse, dince kötü bir şeye, duvar aslını kötü görmediği bir şeyden yapılmışsa, din ve dünyaca şerefe delâlet eder.

Gerek kendisi ve gerekse bütün halk için rüyada gökten kapı açıldığını görse, yine kendisi ve halk için üzüntü ve kederden halâsa ve hayra delâlet eder.

Bir kimse bir kerkes ve tavşancıl kuşunu göğe uçarak bir daha inmediğini görse, o kimse hayra ve yüksekliğe erişir.

Gök tarafından bir ipe asılı olduğunu görse, yerden ayrıldığı kadar dince saltanat ve velâyete nail olur. İpin kesildiğini görse, saltanat ve velayet kendisinden gider.

Gökte bir kandilin yanıp söndüğünü görse, güneş tutulur.

Kendisi hazır bulunduğu halde göğün yapıldığını görse, o kimse «Ben ne göklerin ve yerin yaradılışında ne kendilerinin yaratılışında onları şahit tutmadım» (Sûre-i Kehf, âyet 51.) âyet-i kerimesinin meâli alisince yalan yere şahitlikte bulunur.

Gökten yeryüzüne düştüğünü görse, büyük bir günah işler. Düştüğü zaman başı aşağı olsa, ömrünün uzun olmasına delâlet eder. Bazan da bu rüya onun günah işlemesinden dolayı korkutulmasına delâlet eder. Razı kere de hastanın sıhhat ve rahatından sonra yine hastalanmasına, tevbe edenin tevbesinden dönerek yeniden günah işlemesine yahut kendi ailesinden alçakların büyük kimseler üzerine yükselmesine delâlet eder.

Bir kimse rüyada gökten nur çıktığını görse, o yer halkının hidayetine, gökte karanlığın meydana geldiğini görse, o yer halkının sapıklığına delâlet eder.

Gökten kamçı gibi şeyler indiğini görse, kazandıkları günah ve suçtan dolayı halka şiddet ve sıkıntı isabet eder.

Rüyada gökleri görmek, ilim sahipleri için eşyanın hakikatim keşfetmeye ve ona muttali olmaya ahiret işlerine ihtimam göstermeye delâlet eder.

Bazan da gökleri görmek ve oraya çıkmak bunların hepsi büyük şehirlere yapılacak yolculuğa kara ve denizde ticaretin çok sınıflarından kâr ve faydalı ticaretlere delâlet eder.

Göğü görmek, şehire, kaleye, eve, zevceye, ana-babaya, hocaya, kendisinden menfaat umulan ve zararından korkulan yere delâlet eder.

Gök, ona muttali olan kimse için, yemine delâlet eder. Nitekim, Kur’ân-ı Kerîm’de «O hareli yollara sahip gök hakkı için» (Sûre-i Zariyat, âyet 7), «Andolsun burçlara malik olan göğe» (Sûre-i Buruç, âyet 7.), «Andolsun o göğe ve tarîka» (Sûre-i Tarık, âyet 1.) buyurulmuştur.

Bazan da göğü görmek, acaip binaya delâlet eder. Bazan göğe çıkmayı arzu etmek, rızık aramak için çalışmaya, vaadin yerine getirilmesinden ümit ettiği şeyin çabukluğuna delâlet eder.

Gök denize de delâlet eder. Bu tâbir denizin genişliğinden ve kendisinde Allah’ın mahlûkatının bulunmasından dolayıdır.

Ziraatçinin göğü görmesi, hububat ve meyvelerde meydana gelecek büyüme ve berekete delâlet eder.

Rüyada göğü görmek, takke, külâh, evin tavanı ve miğfer gibi başa giyilen her şeye, sultan ve çocuk gibi kendisiyle düşmandan kaçınılan, zevce, mal ve din gibi kişiyi muhafaza eden şeylere delâlet eder.

Bazan da gök, ona çıkıp inmeyen kimse için ölüme, İsa A.S.’ın kıssasına binaen töhmete delâlet eder. Gök, yükseklikle de tâbir edilir.

Rüyada göğün yarılmış görülmesi bid’at ve sapıklığa delâlet eder. Bazan da göğü görmek, hacca, gökyüzünden yere inmek düşman ile anlaşmaya delâlet eder. Un, bal, yağ gibi hayırlı şeylerde gökten inen yılan akrep, gibi şerli şeyler de tâbirde muteber tutulur. Bundan dolayı bir kimse rüyada hayırlı şeylerden birisini alsa yahutta ona allardan bir zarar isabet etse üzüntü, keder, sıkıntı, hastalık ve dertten dolayı ölüme, mallarda meydana gelecek zarar ve ziyana delâlet eder.

Bazan göğe yükselmek, inatçı ve düşman ile münazaa ve husumete delâlet eder.

Yukarda anlatılan ve hayırlı şeylerden sayılanların rüyada gökyüzüne çekilmesini görmek, piyasanın pahalı olmasına, iyi kimselerin kaybolmasına yahut gazilerin ve hacıların ölümüne delâlet eder. Şerli şeylerden sayılanların rüyada gökyüzüne çekilmesini görmek, yahut zulmün ortadan kalkmasına delâlet eder. Bazan da rüyada göğe çıkmak, büyüklerin evlerine girmeye delâlet eder. Eğer gökten birşey alsa, hırsızlığa ve haber araştırmaya delâlet eder.

Günahkâr kimsenin göğe çıkması, onun ölümüne, kâfirin çıkması ise, Müslüman olmasına delâlet eder.

Rüyada göğe çıkanı takip eden kimse varsa, o kimse bir yerde korkar ki oraya hiç kimsenin girmesi mümkün olmaz.

Göğe giren kimse hasta ise iyileşmemişse, ölür. Bazan da uzak bir yere yolculuk yapar. Eğer rüyayı gören hademe ise, sultana hizmet eder ondan kuvvet ve istikrara nâil olur.

Bazan da gök hapse ve ona yönelmek de yüksek himmete delâlet eder.

Rüyada bir kimsenin boynunda gerdanlık görmesi, o kimsenin cimri olduğuna delâlet eder. Gerdanlık hanımın kocasına yapacağı iyilikle ona devamlı saygı...

Rüyada, çalgı, tanbur ve zurna gibi oyun âletleri bulunan bir yerde güveyi görmek, o yerde bir şahsın öleceğine delâlet eder....

Rüyada göğsünü geniş ve güzel görmek, kâfirin Müslüman olmasına, asî kimsenin tevbe etmesiçe, itaat ve ibadet için göğsün genişlemesine, bazan...

Rüyada görülen göbek rüya sahibinin anasına babasına veya kendisinin geçindiği kazancına ya da taahhüt ettiği san’atına delâlet eder. Bazan da...

Rüyada görülen güvey, verilen önemli bir kararın atılacak ilk adımını çağrıştırır. Bazı yorumcular, güveyi değişim olarak işaret eder. Kimi zaman...

Rüyada görülen gazete haber olarak yorumlanır. Bazen da aydın, bilgili herkes tarafından saygı gören bir kimseyi de çağrıştırır. Çoğunlukla da...