Harf Harf Arayın

Kar

72

Rüyada kar görmek, rızıklara ve menfaatlı şeylere ve soğuk algınlığı, hastalıklardan iyileşmeye delâlet eder. Özellikle rüyayı görenin, geçimi kardan olursa. Bazan kar ile ateşi bir yerde görmek, ülfet ve muhabbete delâlet eder. Zira ateş karı eritmemiş ve kar da ateşi söndürmemiştir.

Kar’ın mevsiminde görülmesi, üzüntü ve kederin gitmesine, düşmanını kahredip ona galip gelmesine delâlet eder. Kar’m mevsimsiz görülmesi, soğuk algınlığı hastalıklara, felç illetine ve müzmin hastalıklara, bazan da yolculuğun ertelenmesine, yolcu ve k:racıların kazanç ve menfaatlarının mümkün olmamalarına delâlet eder.

Rüyada görülen fazla kar, sultanın maiyetine azab etmesine, onların mallarını almakla cefa edip, onlara kötü söz söylemesine delâlet eder. Çünkü Allah’ın (C.C.) «Biz de o zalimlerin üstüne gökten murdar bir azab indirmiştik» (Sûre i Bakara, âyet 59.) âyeti kerimesindeki «zecr» kelimesini bazı müfessirler kar ile tefsir etmişlerdir.

Kar az olup yağdığı yerin halkına menfaat getirirse, ucuzluk ve bolluğa delâlet eder.

Üzerine kar yağdığını gören uzak yere yolculuk yapar. Bazan da bu rüyadan zarar hâsıl olur.

Kar’m üzerinde uyuduğunu gören hapsedilir.

Kar’ın süpürülmez derecede çok olması, o şehir halkı için gelecek azaba ve düşmanın hücûmundan dolayı üzüntü ve kedere delâlet eder.

Bir yere mevsiminde az yağan kar, o yer halkı için rızkın genişliğine, ucuzluk ve bolluğa delâlet eder. Bir kimseye kış veya yaz gününde kar soğuğunun isabet etmesi fakirliktir.

Yaz gününde yüküyle kar satın aldığını gören kimse kendisini rahata kavuşturacak mala kavuşmasına yahut güzel söz veya bir dua sebebiyle üzüntü ve kederden müsterih olmasına delâlet eder.

Yağan kar’ın halka zarar vermemesi ve çabuk erimesi geçecek sıkıntı, üzüntü ve kaygıya delâlet eder.

Ekilmiş ve kuru bir yer üzerine yağan kar, yağmur hükmündedir ve o yer halkına gelecek, rahmet, bereket, ucuzluk ve bolluğa delâlet eder.

Kar yağdığını fakat kendisini şemsiye v.s. gibi şeylerle koruyup kardan müteessir olmadığını gören kimse, işlerinde itiyad ve temkinli olması ve kendisini koruması ile korkusuz olarak yaşamasına delâlet eder.

Mevsimsiz bir şehire fazla kar yağdığını görmek, o şehire sultan veya Haktan gelecek bir azaba veya içlerinde bir fitnenin çıkmasına delâlet eder. Karın, kıtlık seneye delâlet edeceğini söyleyen tâbirciler de vardır.

Bir kimsenin üzerine rüyada kar düşmesi, düşmanın ondan nail olacağı bir şeye delâlet eder.

Bazan çok kar, çiçek, kızamık, veba ve taun gibi salgın hastalıklara, bazan da harbe, çekirgeye, hayvan kıran hastalık ve çeşitli hastalıklara, bazı kere de ucuzluk, bolluk ve zenginliğe delâlet eder.

Ekin ekilip ziraat yapılan ve yağması faydalı bir zamanda kar’m yağıp o araziyi kapladığını görmek, arazinin karla kaplandığı gibi, nebatat, hububat ile de kaplanmasına çok ucuzluk ve bolluğun olmasına delâlet eder.

Yerin kardan faydalanamıyacağı bir zamanda yağması, sultanm zulmüne ve arazi vergisini toplayan memurların çalışmasına delâlet eder.

Mevsimli veya mevsimsiz karın yağıp bütün binaları, ağaçlar ve insanlar üzerine galip gelmesi o yerin halkı ve malları üzerine gelecek zulme ve âfete delâlet eder.

Kar’ı mahallinin gayride ev, hücre v.s. gibi yerlerin içerisinde görmek, azaba, belâya ve hastalıklara delâlet eder. Bazan da bu rüya, acizliğe, yolculuk ve maaş talebinden gaflete delâlet eder.


Rüyada görülen kar, bazı rüyalarda olduğu gibi mevsime ve duruma göre çeşitli çağrışımlar yaptığından değişik şekillerde yorumlanır. Bazen geniş rızka, çok mala ya da askere işaret ederken, bazen da hastalık yahut musibet olarak yorumlanır. Kimi zaman ise, rahmetle anılmaya veya bolluğa işaret eder. Kimi zaman da, üzüntüye, sıkıntıya yahut kıtlığa işaret sayılır.

Sıkıntılı veya üzüntülü bir kimse rüyada mevsiminde kar yağdığını görse, rüya sahibinin üzüntülerinden kurtulup ferahlayacağına işaret eder. Şayet mevsim harici kar yağdığım görürse, o kişinin durumunun daha da bozulacağına hükmedilir.

Bir kimse rüyada üzerine kar yağdığını görse, rüya sahibinin bir suçtan dolayı hapse atılacağına yorumlanır. Şayet yağan karları üzerinden temizlerse, o kişi tutuklu ise tahliye olacağına işaret sayılır. Rüyada her tarafı kaplayacak şekilde şiddetli kar yağdığını görmek ise, rüya sahibinin geleceğine hükmedilir.

Rüyada ateşle birlikte görülen kar kimi zaman dostluk ve sevgiye çağrışım yapar. Zira ateş kan örtmemiş ve kar da ateşi söndürmemiştir. Zamanında ve az olarak yağan kar görmek ise, keder, azap ve hastalıklara işaret sayılır. Kışın zamanında kar yağdığını görmek de nimet ve bolluğa yorumlanır. Bahar mevsiminde karın yağdığını görmek ise yenilgi olarak tanımlanır.

Bir kimse yaz günü kar satın aldığını görse, rüya sahibinin rahata kavuşacağına işaret sayılır. Şayet yağan kardan kendisini şemsiye ile koruduğunu ve kardan rahatsız olmadığını görse, rüyayı görenin tedbirlik bir kimse olduğuna ve işlerinin düzenli gittiğine hükmedilir.

Rüyada görülen kar çiçek açmış ağaç üzerine yağarsa hayra yorumlanmaz. Sonuçlanacak bir işin engelleneceğine hükmedilir. Mevsim harici yağan kar dışında rüyada görülen kar, çoğunlukla hayra yorumlanmaz.

Hamile kadın mevsiminde kar yağdığını görse, rüya sahibinin, ağrısız doğum yaparak bir erkek çocuğu sahibi olacağına işaret sayılır. Şayet mevsim harici karın yağdığını görse, rüya sahibinin düşük yapacağına hükmedilir.

Rüyada görülen çok kar, hazan çiçek, kızamık, veba ve taun gibi salgın hastalıklara hazan da, savaşa, çekirge sürüsüne ve hayvan hastalıklarına çağrışım yapar. Kimi zaman ise, yapılacak yolculuğun ertelenmesine işaret sayılır.

Yağan karın halka zarar vermemesi ve çabuk erimesi geçecek sıkıntı, üzüntü ve kaygıyla yorumlanır. Mevsimli veya mevsimsiz kanı yağıp bütün binaları, ağaçlan kaplayıp insanlar güç durumda bırakması ise, o yerin halkı ve mallan üzerine gelecek zulme ve afetlere işarettir.

Bir kimse rüyada karların üzerinde yürüdüğünü görse, rüya sahibinin beklemediği bir yerden yardım göreceğine işaret eder. Hasta bir kimse rüyada kar alıp sattığını görse, o kişinin iyileşeceğine hükmedilir. Şayet bir kimse karnı içinde yuvarlandığını görürse, rüyayı görenin rızkının bollaşacağına işaret sayılır.

Rüyada soğuk yerlerda kar görmek, hayır ve bereket olarak tanımlanır. Aynı rüyayı sıcak bir memlekettte görmek ise kıtlık, keder ve hastalıklara yorumlanır.

Bir kimse rüyada yaz mevsiminde kar yediğini görse, rüya sahibinin yararına ve iyiliğine işaret eder. Şayet kış mevsiminde kar yediğini görürse, rüyayı görenin fenalaşacağına, sıkıntıya düşeceğine hükmedilir. Evinde içinde karın olduğunu görmek ise, o ev halkına ulaşacak bir felaketi çağrıştırır.

Kadınların ayakkabılarını diken sanatkâr kimseyi görmek, nikâh kıyan, veya arsız ve namussuz kimseye delâlet eder. Erkek ayakkabısını yapan kimseyi görmek,...

Rüyada görülen kelebek, cehalet ve melikin hizmet ve siyasetleriyle tecrübe edilmemiş kimseye delâlet eder. Bazan kelebek görmek, dostluk ve sevgiye...

Rüyada görülen kemik, sadık, sözüne güvenilir bir dost olarak tanımlanır. Bazen da mal veya geçim olarak yorumlanır. Kimi zaman ise,...

Rüyada görülen kuşak, babaya veya erkek kardeşe yahut amcaya delâlet eder. Bir kimsenin rüyada beline kuşak bağladığını görmesi, o kimsenin...

Rüyada görülen kaval, gelecek olan haberin üzüntülü olacağına işaret eder. Bazen da, bilgisine baş vurulan alim bir kimse olarak yorumlanır....

Rüyada görülen kuyu, hileye ve birini aldatmaya delâlet eder. Bundan dolayı bir kimse rüyada bir adam için kuyu kazdığını görse...