Harf Harf Arayın

Kuyu

56

Rüyada görülen kuyu, hileye ve birini aldatmaya delâlet eder. Bundan dolayı bir kimse rüyada bir adam için kuyu kazdığını görse o adama hile eder. Kuyu kazan kimse kuyuya kendisinin girdiğini görse başkasına yapacağı hile kendisine döner.

Bir kimse rüyada kuyuya girdiğini ve oradan gökyüzünü görmediğini görse o kimseye hırsızlar gelir ve eşyalarını çalarlar. Rüyayı gören yolcu ise yolu kesilir.

Bir kimse namaz için kuyudan abdest aldığını görse eşyasını çalan hırsıza galip gelir ve ondan intikamım alır, yahut kendisinden çalman eşyalarm hemen bedelini almaya nail olur. Ve gönlü ferahlığa kavuşur.

Bu rüyada eğer kuyu ve abdest bulunduysa abdestten dolayı tâbir kuyudan daha kuvvetlidir. Kuyuda yıkanmanın tâbiri de böyledir.

Eğer bu rüya, sahibinin üzerinde borç varsa Allalıü Teâlâ (C.C.) ona borcunu ödemeyi nasip eder. Günahkâr ise tövbesini kabul eder. Eğer hapis ise, Allahü Teâlâ (C.C.) onu hapislikten kurtarır.

Bir kimse rüyada kendisinin başka bir kimseye yahut başkasının kendisine kazdığı kuyudan akan veyahut duran bir su meydana çıktığım görse o kuyu herhangi bir kimseye hile edilmek için kazılmışsa o kimsenin nail olacağı bol geçime delâlet eder.

Rüyada bir kuyuyu görmek, üzüntüye, uğursuzluğa ve hapse delâlet eder. Kuyuya düştüğünü gören kimsenin gamı gider, büyüklere yaklaşır, izzet ve yüksekliğe nail olur. Rüyayı gören âlim ise ilminden İstifade eder. Kendisinin muttasıf olduğu ilmiyle —özellikle tâbir ilmiyle— meliklere yaklaşmaya delâlet eder. Bazan, ona sevineceği bir şey ile büyük insanlardan misafir gelir.

Bazan da rüyayı gören ile ailesi arasında hayırsızlık ve kıskançlık meydana gelmesi ile rüya sahibi mağdur olur; sonra onlar üzerine galip olup intikam alır. Bazan da bilâhare kurtulacağı bir ithamla karşılaşır.

Bazan da bu rüya üzüntü ve kederin gitmesine, gönlün açılmasına ve ihtiyaçlarının giderilmesine delâlet eder. Mezkûr kuyuyu görmek, yolculuğa ve kuyunun delâlet ettiği şeylere de delâlet eder.


Rüyada görülen kuyu, bazı rüyalarda da görüldüğü gibi çeşitli çağrışımlar yapmaktadır. Bazen üzüntüye, uğursuzluğa veya hapse işaret sayılır. Bazen da, erkek için hayırlı bir eş, kadın için iyi ahlâklı bir kocaya yorumlanır. İçinde bulanan suyu ise, hayırlı mala işaret eder. Kimi zaman da aldatmak ve hile olarak tanımlanır.

Bir kimse rüyada kuyuya girdiğini ve oradan gökyüzünü görmediğini görse, o kimsenin evine hırsızın geleceğine ve eşyalarını çalacağına işaret eder. Aynı rüyayı yolda olan bir kimse görse, o kişinin yola devam edemiyeceğini, bir aksilikle karşı karşıya geleceğine hükmedilir. Eğer bu tür rüyayı bir hasta görürse, hastalığının daha da şiddetleneceğine işarettir.

Bazı yorumcular, rüyada görülen kuyuyu derin ilim sahibi büyük bir kimse olarak tanımlarlar.

Bir kimse rüyada bir kuyu kazdığını ve kazdığı kuyunun içine girdiğini görse, rüya sahibinin başkasına kurduğu tuzağa kendisinin düşeceğine işaret eder. Aynı rüyayı evli bir kimse görse, rüya sahibinin eşiyle tartışmaya gireceğine ve o yuvanın sarsıntılar geçireceğine hükmedilir. Şayet kuyudan kova ile su çıkardığını ve çıkardığı sudan içtiğini görürse, o kimsenin eşinin malından epey pay geleceğine yorumlanır.

Kimi yorumcular, rüyada görülen kuyuyu, üzüntüye, uğursuzluğa veya mahpusluğa işaret saymışlardır.

Bir kimse rüyada kuyu suyu içtiğini görse, rüya sahibinin hastalanacağına işaret sayılır. Eğer kuyuya indiğini görürse, o kimsenin tutuklanarak öldürüleceğine hükmedilir. Şayet kuyudan çıktığını görürse, rüya sahibinin tüm sıkıntılarının giderilip refaha kavuşacağına yorumlanır. Kuyuya düştüğünü ve kendisini çıkaracak kimse olmadığını görür ise uğrayacağı felakette kimsenin yardımına gelmeyeceğine işaret sayılır.

Bazen da kuyudan su çektiğini görmek, rüya sahibinin haram mal elde edeceğine yorumlanır. Eğer suyu bir başka kaba aktarıldığını görür ise, kazanacağı malı dağıtacağına işarettir. Şayet hamile bir kimse kuyudan su çektiğini görürse, rüya sahibinin bir erkek çocuğu doğuracağına hükmedilir.

Bazı yorumcular da, rüyada görülen kuyuyu arzu edilen bir kadına işaret sayarlar. İçindeki bulanık suyunu ise keder ve sıkıntı olarak tanımlarlar.

Bir kimse tanımadığı bir yerde tatlı suyu olan bir kuyu görse, rüya sahibinin hayırlı bir haber alıp sevineceğine işaret eder. Veya o kimsenin ömrünün uzayacağına hükmedilir. Eğer kuyu susuz bir kuyu ise, rüya sahibinin ecelinin yaklaştığına işarettir. Şayet kuyunun yıkıldığını görür ise, o kimsenin eşini kaybedeceğine yorumlanır.

Kimi zaman da, bir kuyuya düşüldüğünü görmek, rüya sahibinin işinden atılmasına işaret sayılır. Bir kimse yol üzerinde bir kuyu görür ise, görünen kuyu hafif meşrep bir kadına hükmedilir. Eğer evin içinde bir kuyu görürse, görünen kuyu ev sahibine yorumlanır.

Bazen rüyada görülen kuyu hile yapmağa çağrışım yapar. Bir kimse rüyada kuyunun içinde bulunan suyun kabarıp taştığını görürse, o yerde bir sıkıntının olacağına işaret sayılır. Eğer bostanım sulamak için bir kuyu kazdığını görür ise, o kimsenin kısa bir zamanda çok mal elde edeceğine hükmedilen Şayet bir kuyunun üzerin oturduğunu görür ise, rüyayı görenin hilekâr bir kimse ile dost olacağına işarettir. Bir kuyuya su almak için gittiğini görmek ise, rüya sahibinin geçimi için bir yolculuğa çıkacağına yorumlanır.

Bir kimse rüyada bir kuyu kazdığını ve bu kuyudan bol su çıktığını görse, rüya sahibinin zengin bir kimseyle evleneceğine işaret eder. Şayet kuyudan bol su çıkmaz ise, o kişinin evleneceği kimsenin yoksul olacağına hükmedilir. Bir kuyunun kapandığını görmek ise, rüya sahibinin iyiliğine yorumlanır. Eğer eşi hamile ise doğurur, yakınlarından bir hastası var ise, o kimsenin sağlığına kavuşacağına hükmedilir.

Kadınların ayakkabılarını diken sanatkâr kimseyi görmek, nikâh kıyan, veya arsız ve namussuz kimseye delâlet eder. Erkek ayakkabısını yapan kimseyi görmek,...

Rüyada görülen kelebek, cehalet ve melikin hizmet ve siyasetleriyle tecrübe edilmemiş kimseye delâlet eder. Bazan kelebek görmek, dostluk ve sevgiye...

Rüyada görülen kemik, sadık, sözüne güvenilir bir dost olarak tanımlanır. Bazen da mal veya geçim olarak yorumlanır. Kimi zaman ise,...

Rüyada görülen kuşak, babaya veya erkek kardeşe yahut amcaya delâlet eder. Bir kimsenin rüyada beline kuşak bağladığını görmesi, o kimsenin...

Rüyada görülen kaval, gelecek olan haberin üzüntülü olacağına işaret eder. Bazen da, bilgisine baş vurulan alim bir kimse olarak yorumlanır....

Rüyada kar görmek, rızıklara ve menfaatlı şeylere ve soğuk algınlığı, hastalıklardan iyileşmeye delâlet eder. Özellikle rüyayı görenin, geçimi kardan olursa....