Harf Harf Arayın

Oruç

47

Rüyada oruçlu olduğunu görmek, bir şey adamağa, rüyada bir şey adamak da, oruç tutmağa delâlet eder.

Rüyada oruçlu birisinin iftar ettiğini gören kimse hastalanır, veya yolculuğa çıkar. Bazı tâbirciler rüyada orucunu bozduğunu gören kimse, Müslümanlardan birisini gıybet eder, dediler.

Rüyada unutarak -orucunu bozduğunu gören kimse, güzel bir rı zıkla rızıklanır.

Rüyara oruç tuttuğunu gören kimse, terakki eder ve günahlardan tevbe eder, yaptığı yeminden dolayı kefaret verir, yahut haccını yapar. Bazıları da, oruçlu olduğunu gören kimsenin erkek bir çocuğu olur, dediler.

Rüyada Ramazan ayında oruçlu olduğunu gören kimsenin şüphe ettiği bir husus aydınlığa kavuşur. Eğer cahilse, Kur’ân’ı ezberler. Kadr ve şanı yüce olur, sevinç ve hayra erişir.

Bir kimse rüyada Ramazan aymda yalnızca veya halkla beraber oruçlu olduğunu görse, o kimsenin mü’min, salih ve mütedeyyin bir kimse olduğuna delâlet eder. Eğer o kimse, kederli ve üzüntülü ise, Allah (C.C.), onu keder ve üzüntüden kurtarır, hasta ise, Allah (C.C.) ona şifa bahşeder. Sapıklıkta ise, hidayete erişir, borçlu ise borcunu öder.

Rüyada Ramazanda kasden orucunu bozduğunu gören kimse, kas den bir adamı öldürür. Nitekim rüyada bir adamı kasden öldürdüğünü gören kimse, Ramazanda kasden orucunu bozacağına demlet eder. Kefaret 13n veya Ramazan ayını kaza etmeden dolayı iki ay oruç tuttuğunu gören adam, hastalar,ır ve günahlarından tevbe eder.

Rüyada kasden ve faraziyetini inkâr ederek Ramazanda oruç tutmadığım gören kimse, İsiâmın rükünlerinden büyük bir rükûnü zedeler.

Rüyada Ramazanda orucun farziyyetini ikrar ve onu kaza etmeyi niyet ettiğini gören kimse için, hatıra gelmeyen bir yerden çarçabuk bir rızka erişmesine delâlet eder.

Bir kimse rüyada Ramazan ayında iftar ettiğini görse, o kimsenin İslâm fıtratı üzerine bulunduğuna delâlet eder. Bazan da o kimse, Allah’a ibadet maksadıyla yolculuk yapar.

Rüyada hangi orucu tuttuğunu bilmeden oruç tuttuğunu görmek, düşmanlardan korunmaya ve nefsini eza ve cefadan muhafaza etmeye delâlet eder. Bazan oruç, hastanın ölmesine, bazan susmaya, bazan ferah ve sevince, bazan da söz ve işinde Allah için ihlâslı olmaya delâlet eder.

Rüyada hiç bir şeye istinad etmeyerek ve ne için olduğu bilinmeden insanların oruçlu olduklarmın görülmesi, kıtlığa ve geçim darlığına delâlet eder.

Rüyada kendisinin oruçlu olduğunu gören kimse, hasta ise, şifa bulmasına delâlet eder.

Oruç tutulan bir zamanda rüyada orucunu yediğini gören kimsenin, haram olan bir işi, işlediğine veya borçlu olmasına yahut hastalanmasına delâlet eder. Bazan da bu rüya, insanın hatırına gelmeyen bir yerden zuhur edecek rızka delâlet eder.

Rüyada Ramazan orucunu tutmak, korkudan emin olmaya delâlet eder.

Kendisinde sar’a hastalığı olan bir kimse, rüyada Ramazanda oruçlu olduğunu görse, —Ramazanda şeytanlar bağlı olduğundan— o kimsenin sıhhata kavuşmasına delâlet eder. Bazan da bu rüya, borcu ödemeye ve fâsık kimsenin tevbe etmesine delâlet eder.

Rüyada, Şevval ayında altı gün oruç tutmak, namazda yaptığı kusurlarını ikmal etmeye veya zekât vermeye, ya da yaptığı kusurlarına pişman olmaya delâlet eder.

Rüyada Pazartesi ve Perşembe günü oruç tutmak, akrabalarını ziyaret etmeye ve onlara memnun kalacakları bir şekilde muamele ederek kendisini onlara sevdirmeye ve akrabalarmdan kendisine nikâhı helâl olan birisiyle evlenerek bir araya gelmeye delâlet eder.

Rüyada her ayın onüç, ondört ve onbeşincı günlerinde oruçlu olmak, borcu taksitle vermeye, Kur’ân yahut ilim öğretmeye delâlet eder.

Rüyada Muharrem’in onuncu gününde oruçlu olmak, takvâya ve hacca gitmeye delâlet eder.

Arefe günü oruçlu olmak, sadaka almaya delâlet eder. Zilhicce’nin onuncu gününde oruçlu olmak, son nefeste kelime-i şahadetle âhi rete göçmeye delâlet eder. Bazan bu rüya, vaadettiği bir şeyi yerine getirmeye delâlet eder.

Aşure günü oruçlu olmak, hayır işleri işlemeye, fitne, mihnet ve sıkıntı görmeye ve sonra onlardan kurtulmaya, mevsim ve bayramlara kavuşmaya delâlet eder. Eğer rüya sahibinin hanımı hâmile ise, salih’ bir çocuk doğurmasına ve helâl malla rızıklanmasına delâlet eder.

Rüyada Recep ayında oruç tutmak, yüksek rütbeli kimselere hizmet etmeye, bazan da denizden veya deniz yolculuğundan kazanç sağlamaya delâlet eder.

Rüyada Şaban ayında oruç tutmak, ticaret mahallinde bulunmaya ve kazanç temin etmeye delâlet eder.

Rüyada «Yevm-i Şekk» günlerinde oruçlu olmak, günah ve masi yet işlemeye delâlet eder.

Rüyada kaza orucu tutmak, esaretten kurtulmaya, günahkârın tevbe etmesine ve borcu ödemeye delâlet eder.

Rüyada adak orucu tutmak, ihtiyaçların sona ermesine, ferahlık ve sevince delâlet eder.

Rüyada yıllık oruç tutmak, gayet çetin bir şeyi yapmayı kendisine âdet edinmesine ve apaçık bid’atlan işlemesine, bazan da bu rüya, sükût etmeyi tercih etmeye ve ancak hayırlı olan sözleri söylemeye delâlet eder.

Rüyada bir gün oruçlu ve bir gün de yediğini gören kimsenin, cariye ile hür kadını, zimmiye kadınla Müslüman kadım, bir nikâh altında almasına delâlet eder.

Rüyada orucu bozan bir işi işlemek ahdini bozmaya, sözünde durmamaya, dünya sevgisini âhiret sevgisine tercih etmeye, yemin ve diğer şeylerden keffareti icabettiren bir iş yapmaya delâlet eder.

Rüyada oruçtan sonra iftar etmek, hastanın şifa bulmasına ve birbiri ardınca ferahlık ve sevinçlerin meydana çıkmasına delâlet eder.

Rüyada yıllık oruç tuttuğunu gören kimse, hayırlı ve salih bir kimse ise, onun günahtan kaçmasına, hayırlı ve salih birisi değilse, o kimsenin arzu ettiği şeye erişememesine delâlet eder.

Yıllık orucu tutan kimse, orucunu bozduğunu görse, birisinin gıybetini yapar veya büyük bir günah işler. Yahut şiddetli bir hastalığa yakalanır, ya da bir belâya uğrar.

Bir kadın rüyada Resûlûllah (S.A.V.)’m kendisiyle güreştiğini ve Resûlüllah (S.A.V.)’ın kendisini yıktığını görse, o kadının kocası ölür, diğer bir kimse ile evlenir.

Rüyada güreş tutmak yıkılan kimsenin hastalanacağına delâlet eder. Bazan da bu rüya, hastanın iyileşmesine delâlet eder. Ancak hasta bir adamı yenerse, hastanın öleceğine delâlet eder.

Rüyada bir hayvanla güreşse ve o hayvanı öldürse, o kimsenin düşeceği bir sıkıntıdan kurtulacağına delâlet eder. Müslüman olan bir şahıs, zımmî olan bir kimse ile güreşse, o kimsenin düşmanlarına galip gelmesine delâlet eder.


Rüyada görülen oruç, kişiye, duruma ve bulunulan ortama göre çeşitli çağrışımlar yapar. Bazen düşmanlarından korunmaya, nefsini eza ve cefadan muhafazaya işaret sayılır. Bazen ise, hastanın ölmesine, susmaya, kıtlığa veya geçim darlığına yorumlanır. Kimi zaman da, borcunu ifa etmeye, ferahlamaya, sevince ya da kurtuluşa işaret eder.

Bir kimse rüyada oruç tuttuğunu görse, rüya sahibinin yaptığı ibadetlerin kabul edileceğine işaret sayılır. Eğer rüyada orucunu bozduğunu görür ise, o kimsenin halk arasında kötü bir şöhrete sahip olacağına hükmedilir. Şayet oruçlu bir kimsenin iftar edip orucunu açtığını görürse, rüyayı görenin yaşamı boyuncu sağlıklı bir ömür süreceğine yorumlanır.

Bazı yorumcular, rüyada oruç bozmayı, bol nzk ve bereketli bir geçimle tanımlamışlardır.

Borçlu bir kimse Ramazan ayı dışında oruç tuttuğunu görse, rüya sahibinin borcundan kurtulup ferahlayacağına işaret eder. Hasta bir kimse veya hastası olan bu tür bir rüyayı görse, o kimselerin şifa bulacaklarına hükmedilir. Şayet hasta olan bir kimse ramazan ayında orucunu bozduğunu görürse, rüya sahibinin hastalığının azacağına veya öleceğine işarettir.

Kimi yorumcular ise, rüyada oruç tuttuğunu görmek, tövbeye, yeminden kefarete, hacca veya erkek evlâdı olacağına işaret saymışlardır.

Bir kimse rüyada oruçlu iken unutup orucunu bozduğunu görse, rüya sahibinin bol ve helâl rızık bulacağına işaret eder. Eğer rüyada oruçlu bir adamın orucunu bozduğunu görür ise, rüyayı görenin hastalanacağına veya bir yolculuğa çıkacağına işarettir. Bazen da, o kimsenin bir müslümanı çekiştireceğine hükmedilir.

Bazı yorumcular da, rüyada oruç tutmayı kudrete, reisliğe, sağlığa, mertebeye, tövbeye, zafere, nimet çokluğuna ve hacda olmağa yorumlamışlardır.

Bir kimse rüyada gereksiz yere orucunu bozduğunu görse, rüya sahibinin başına bir belâ geleceğine işaret sayılır. Eğer bir yıl boyuncu oruç tuttuğunu görürse, o kimsenin hacca gidip tövbe edeceğine hükmedilir. Şayet muharrem ayının onuncu aşure günü oruçlu olduğunu görürse, rüya sahibinin keder ve sıkıntıdan kurtulacağına yorumlanır.

Bazen da rüyada görülen oruç, az ve öz söz ile tanımlanır.

Bir kimse rüyada kendisini herkesle birlikte oruçlu olduğunu görse, rüyayı görenin dini inancının sağlam olduğuna işarettir. Aynı rüyayı hasta bir kimse görse, o kişinin kısa bir zamanda sağlığına kavuşacağına hükmedilir. Eğer rüyayı gören dininde ihmal edici bir kimse ise, rüyayı görenin hidayete erişeceğine hükmedilir. Şayet, borçlu ise borcunu öder. Kefaret ve geçmiş Ramazanların kazası için oruç tuttuğunu görür ise, hastalanıp tövbe edeceğine işaret sayılır.

Bir kimse ramazan ayında olduğu halde bile bile yemek yediğini görse, rüya sahibinin büyük bir borç altına gireceğine işaret edilir. Eğer Ramazanda oruç tutarken bayıldığını görürse, o kimsenin şeytan şerrinden kurtulacağına veya dini borçlarını kaza edeceğine hükmedilir. Şayet rüyada bir gün oruç tutup, bir gün iftar ettiğini görürse, rüya sahibinin yetim kızlan evlendireceğine yorumlanır.

Bir kimse Şevval ajanda oruç tuttuğunu görse, rüya sahibinin namaz kılmaya devam ve zekatı vermede titizlik, kusurlarından ötürü tevbe edeceğine işarettir. Pazartesi veya Perşembe günleri oruç tuttuğunu görürse, o kimsenin akrabasına sevgi ve şefkate veya akrabalarından biriyle evlenmesine yorumlanır. Şayet kurbanın bayramı arafesinde oruç tuttuğunu görür ise, rüyayı görenin sadaka alıp vereceğine yorumlanır.

Bir kimse Recep ayında oruçlu olduğunu görse, rüya sahibinin yüksek mevkilerde olan şahsiyetlerin hizmetine gireceğine işaret sayılır. Eğer şaban ayında oruç tuttuğunu görürse, o kimsenin ticaret yapmak için bir yolculuk yapacağına hükmedilir. Şayet orucunu bozan şeylerden birini yaptığını görür ise, rüya sahibinin sözünü verdiği bir şeyi yerine getirmiyeceğine veya ahireti dünya nimetlerine tercih ettiğine yorumlanır.

Bir kimse rüyada sırf gösteriş olsun diye oruç tuttuğunu görse, rüya sahibinin arzuladığı şeyleri elde edemeyeceğine işaret sayılır. Eğer orucu ramazan ayı boyunca aksatmadan tuttuğunu görürse, o kimsenin işlerinin ve ününün büyüyeceğine hükmedilir. Şayet üç aylarda oruç tuttuğunu görürse, rüya sahibinin ummadığı bir yerden büyük bir yardım göreceğine veya ticaret işinden bol kazanç sağlıyacağına işarettir.

Rüyada görülen otobüs ve benzeri şeyler yolculuğa işaret eder. Ayrıca, kavuşmaya, ayrılmaya, sevinmeye çağrışım yaparken, bazen da üzüntüye, kötü bir...

Rüyada orakçıyı görmek fitnelere delâlet eder. Orakçıların yeşil ekine girmeleri, o ekinde meydana gelecek âfete delâlet eder. Bazan, mevsimsiz bir...

Rüyada orak görmek, rızka ve doğru habere, bazan da ömrünün sona ermesine delâlet eder. Rüyada görülen orak, rızka; orakçıyı görmek...

Rüyada görülen zil, gayet kibirli ve dünyaya düşkün birtakım adamlardır. Kapısı önünde zil çalındığını gören kimse, bir vilâyete vali olur....

Rüyada okçuyu görmek, halka gammazlık ile emreden bir casusa delâlet eder. Okçuyu görmek, sefere, üzüntüye, şiddete, harbe ve şeriata göre...

Rüyada görülen ondüle, saçı çağrıştırdığından yorumlarında benzerlik görülür. Bilgi edinmek için SAÇ bölümüne bakınız