Harf Harf Arayın

Parmak

66

Parmak, sanat ve iş cihetinden dünyaca insanın muayyen senesi; Emr-i bi’l-maruf ve nehy-i ani’l-münker cihetinden âlıirette de muayyen senesidir.

Parmak; evlâd, zevceler, baba ve ana, mal, hayvan, mülk ve sanatla tâbir olunur.

Rüyada parmaklarının fazla ve güzel olduğunu gören kimsenin zikrettiğimiz şeyleri de fazla olur. Noksan olduğunu görenin de mezkûr şeyleri noksan olur.

Rüyada parmağının kesildiğini veya kuruduğunu ya da onunla faydalanamadığını görmek; baba, ana ve evlâdından menfaatlanacağına, yahut malının zayi olacağına, hayvanlarının telef olacağına yahut mülkünün muattal kalacağına ya da sanatının kıymetini kaybedeceğine delâlet eder.

Bazan parmaklar, mülkün mertebe ve menfaatlerinde muhtelif vekiller üzerine delâlet eder.

Parmaklarının uçlarım ısırdığım gören kimse hasta ise ölür.

Bir kimse parmaklan kesilmiş veya onlara bir âfet isabet etmiş olduğunu görse, askerlerine, evlâdına yahut akrabasına veya tanıdıklarına zayıflık gelir.

Bazan parmaklar, beş vakit namazla tâbir edilir. Baş parmak sabah namazma, şehadet parmağı öğle namazına, orta parmak ikindi namazına, orta parmak yanındaki akşam namazma ve küçük parmak ise yatsı namazına delâlet eder.

Bazı tâbirciler, «orta parmak sabah namazına delâlet eder. Zira sabah namazında uzunca kıraat müstehabdır. Orta parmağın yanındaki parmak öğleye, küçük parmak ise ikindiye, çünkü ikindi, günün âhiri’dir.

Eğer parmak rüyası «namaz» ile tâbir olunursa, tırnaklar sünnet ve nafile olur. Eğer parmaklar «mal» ile tâbir edilirse tırnaklar, zekâttır. «Asker ve yardımcısı» ile tâbir olunursa tırnaklar silâh ve düşmanları olur.

Parmakların bağlanması, malın bağlanmasıdır.

Parmaklar, günler, aylar yahut senelerdir. Parmaklar hazan erkek kardeş çocuklarına delâlet eder. Çünkü omuz kardeş, parmaklar da kardeş çocuğu mesabesindedir. O da maldır.

Parmaklan kesik bir insan görmek, itimat ettiği maldan eziyet görmek ile tâbir olunur.

Parmaklarda iyilik ve kötülükten meydana gelen şeyi, namazlarda farz olan şey ve kardeşlerden biriyle tâbir et.

Parmakların uzunluğu fazla haris olmağa, parmaklardan bir parmak fazla olduğunu görmek akraba veya namaz, ya da ilminde ziyadeliğe delâlet eder.

Parmaklarından birinin yer değiştirdiğini gören, namazım bir vakitten diğer vakte tehir eder.

Parmaklarını birbirine karıştırmış ve geçirmiş gürse, namazlarını bir vakitte cem eder. Bazan da bu rüya, sahibinin bir işinde akraba ve yakınlarının toplanarak müşavere ve ona yardım etmelerine delâlet eder.

Bazı tâbirciler, parmakların birbirine geçirilmesi rüyasının, rüya sahibinin işsiz ve elinin darlığına, kendisi için meşgul olacak işi olduğu halde ailesi, kardeşi ve evlâtları ise ondan kendilerine dokunacak zarardan korkup, o zararın def’i için birbirlerine yardımcı olmaları ve arada ittifak etmeleri, şeklinde tâbir etmişlerdir.

Bazı tâbirciler, «sağ elin parmakları, .beş vakit namazdır,» dediler. Parmakların kısalığı, namazda tembelliğe ve kusura delâlet eder.

Parmakların uzunluğu beş vakit namaza devamla, parmaklardan birinin düşmesi, o parmağın delâlet ettiği namazın terki ile tâbir olunur.

Bir kimse, birisinin parmağının ucunu ısırdığını görse, elini ısıran kimsenin terbiyesizliğine, ısıran kimsenin de onu terbiye etmek için gösterdiği aşırılığına delâlet eder.

Baş parmağından süt, şahadet parmağından da kan aktığını ve bun lan içtiğini gören kimse, ya kayınvalidesine, ya da kızkardeşine kötü bir muamelede bulunur.

Parmaklarını çatırdattığını gören kimse, akrabalarından kötü söz işiteceğine, rüyada parmaklarının fazla olduğunu gören imamın, hırs ve zulmünün fazlalığına, insafının azlığına delâvet eder.

Sol elin parmakları erkek ve kızkardeş çocuğudur.

Erkeğin parmaklarım kına ile bezemiş görmesi, çok tesbihatta bulunmasına, kadının kına yaktığını görmesi ise, kocasının ona karşı yapacağı iyiliğe delâlet eder.

Ellerine kına koyduğunu fakat kınanın tutmadığını gören hanım, kocası tarafından sevilmez.


Rüyada görülen parmaklar da bazı rüyalarda görüldüğü gibi çeşitli çağrışımlar yapmaktadır. Bazen evlâda, eşe, babaya veya anaya işaret sayılır. Bazen mal, hayvan, mülk ya da sanat olarak tanımlanır. Kimi zaman sağ elin beş parmağı beş vakit namaz olarak yorumlanır. Kimi zamanda güne, aylara veya yıllara işaret sayılır.

Bir kimse rüyada parmağının kesildiğini ve kırıldığını yada ondan faydalanamadığını görse, rüya sahibinin ana, baba veya evlâdından yararlanamayacağına işaret eder. Yahut malının veya hayvanlarının telef olacağına hükmedilir şayet sanatkarsa sanatını kaybedeceğine yorumlanır.

Kimi yorumcular, parmakların bağlanmasını, malın bağlanması olarak tanımlanmışlardır. Bir kimse rüyada parmakların bağlandığını görse, rüya sahibinin malının haciz edileceğine işaret eder. Eğer rüyada parmaklarının kısaldığını görürse, rüyayı görenin evlâtları veya ailesinden birinin yüzünden servetinin azalacağına hükmedilir. Şayet parmaklarının uzadığını görürse, rüya sahibinin beş vakit namazını zamanında kıldığına işaret sayılır. Şayet Parmaklarından birinin düştüğünü görür ise, beş vakit namazdan bir vakti kılmadığına yorumlanır.

Bazı yorumcular Sağ elin baş parmağını beş vakit namaz, sol elin parmaklarımda erkek veya kız kardeş çocuğuna işaret saymışlardır.

Rüyada görülen baş parmak sabah namazını, şehadet parmağı ise öğle namazını çağrıştırır. Orta parmak ise ikindi namazına işaret eder. Orta parmak yanındaki parmak akşam namazını, serçe parmak da yatsı namazının çağrıştır.

Rüyada görülen parmaklar eğer namaz olarak yorumlanırsa, tırnaklarda da sünnet veya nafile olarak tanımlanır. Şayet parmaklar mal olarak yorumlanır ise, bu kez tırnaklar zekata işaret sayılır. Asker veya benzeri kimseleri çağrıştırma, tırnaklar dasilah olarak yorumlanır.

Bir kimse rüyada tırnaklarının olmadığını görse, rüya sahibinin zekatını vermediğine hükmedilir. Veya kardeşlerinden birinin hastalanıp öleceğine işaret sayılır. Eğer parmaklarının birbirlerine geçtiğini görür ise, o kimsenin işlerinin bozulacağına ve geçim sıkıntısı çekeceğine yorumlanır. Şayet rüyada parmaklarını çıtlattığını görürse, rüyayı görenin hakkında dedikodu yapıldığına veya kötü söz işiteceğine işaret sayılır.

Bir kimse rüyada parmaklarına kına yaktığını görse, rüya sahibinin malının artacağına ve rızkının bollaşacağına işaret eder. Eğer rüyada sol elin parmaklarının kesildiğini görürse, rüyayı görenin bilinmeyen bir düşmanından zarar göreceğine hükmedilir. Şayet Rüyada parmaklarının birbirine kenetlendiğini görür ise, rüya sahibinin ailesiyle bir dayanışma içinde olduğuna işarettir. Veya birlikte önemli kararlar alacağına yorumlanır.

Bir kimse rüyada parmağından kan aktığını görse, rüya sahibinin aile fertlerinden birinin kaza geçireceğine işaret sayılır. Eğer rüyada parmaklarını yaladığını görürse rüyayı görenin eline bol miktarda bir paranın geçeceğine hükmedilir. Şayet parmaklarının yaralandığını görür ise, eşlerin bir birlerini kıskandığına, bazen da ayrılmalarına yorumlanır.

Rüyada görülen Ayak parmaklan ise, işlerin düzgün gittiğine çağrışım yapar.

Bir kimse parmaklarının eğri olduklarını görse, rüya sahibinin işlerinin ters gideceğine işaret eder. Eğer bir parmağın öteki parmağın yerinde çıktığını görürse, rüyayı görenin bir namazı diğer namaz vaktinde kıldığına hükmedilir. Şayet parmaklarını bir birine birleştirip yumruk yaptığını görürse, rüya sahibinin kardeşleriyle bir araya gelip birlik olacaklarına işarettir.

Bazı yorumcular rüyada görülen parmak kesilmesini aşağıdaki gibi yorumlamışlardır.

Bir kimse rüyada baş parmağının kesildiğini görürse, rüya sahibinin yolculuk yapacağına işaret eder. Eğer şehadet parmağının kesildiğini görürse, rüyayı görenin namaza niyet ettiğine yorumlanır. Şayet orta parmağının kesildiğini görürse, rüya sahibinin tanıdığı yüksek mevkili bir kimsenin öleceğine hükmedilir. Yüzük parmağının kesilmesi ise, rüyayı görenin servetini kaybedeceğine işaret sayılır. Serçe parmağın kesilmesi de, torununun öleceğine tanımlanır.

Rüyada görülen para, riyâ ve mücadele ile beraber söylenen bir sözdür. Bir kimse rüyada gümüş para yuttuğunu ve abdest bozarken...

Bulunduğu şehirden daha gelişmiş olan diğer bir şehirdeki arkadaşına bir poliçe yazmak için bir adama para verdiğini gören kimse ticaret...

Rüyada görülen paspas, zenginlikten yoksulluğa düşen ve herkes tarafından horlanan bir kimseye çatışım yapar. Bazen hakkı yenmiş, ezilmiş kendini savunmaktan...

Rüyada görülen peruk, uygunsuz bir iş olarak tanımlanır. Bazen üzüntü, sıkıntı veya kötü habere işaret eder. Bazen da geçim sıkıntısına,...

Rüyada görülen pekmez, olur olmaz şeylere kızan bir kimse olarak tanımlanır. Bazen bereketli, helâl kazanılmış bir mala işaret sayılır. Bazen...

Rüyada görülen put, güzel yüzlü, ahlâklı gaddar insanlara delâlet eder. Rüyada puta taptığını gören kimse, meydana çıkarmış olduğu bâtıl görüşüyle...