Harf Harf Arayın

Put

56

Rüyada görülen put, güzel yüzlü, ahlâklı gaddar insanlara delâlet eder. Rüyada puta taptığını gören kimse, meydana çıkarmış olduğu bâtıl görüşüyle Allah’a yalan isnad etmesine delâlet eder.

Eğer taptığı put ağaçtan ise, o kimse dini ile zalim ve münafık büyük bir kimseye yaklaşır.

Taptığı put odundan ise, o kimse diniyle münakaşa yapmak ve din hakkında söz söylemek arzusunda bulunur.

Taptığı put gümüşten ise, o kimse bir kadına veya Arap olmayan bir cariyeye haince veya sinsice yaklaşmak ve kendisini ona emin göstermek için dince makbul görülecek bir amel yapar.

Yaptığı put altından ise meşru olmayan bir amel yapar ve Allah’ü Teâlâ’ın buğzettiği bir kimseyle alâka kurar ve o kimseden, onafenalık erişir. Onun tazminat ödemesinden ve malım, elinden çıkarmasından korkulur.

Taptığı put bakırdan, demirden veya kalaydan olursa, o kimse diniyle dünyayı talep eder ve rabbisini unutur. Rüyada birçok puttan birisini gören kimse, uzak bir yolculuğa çıkar.

Rüyada altın veya gümüşten yapılmış bir resim gören kimse, dünyalığa erişir.

Rüyada, pirinçten yapılmış hareketli küçük resimleri görmek, ucuzluğa, bolluğa, güzel bir duruma ve yolculuğa; büyük resimleri görmek ise, —çok hareketli olduklarından— feryad etmeye ve sıkıntıya delâlet eder. Rüyada görülen resimler, rüya sahibinin istediği ve arzu ettiği evlâda delâlet eder.

Rüyada puta ibadet ettiğini gören kimsenin bâtıl bir şeyle meşgul olduğuna ve nefsanî arzularını Allah (C.C.)’m rızasına tercih etmesine delâlet eder. Yaptığı put altun olursa, o kimse, Allah’ü Teâlâ’ya ibadet eden bir kimseye yaklaşır ve o kimseden, hoşlanmadığı bir şey, ona isabet eder.

Altından yapılmış putu görmek, rüya sahibinin dininin zayıflamasıyla beraber malının gitmesine delâlet eder. Eğer put gümüşten olursa, o kimse bir kadın veya bir cariye hakkında hiyanet ve kötü bir şey yapabilmek için dinini âlet eder.

Rüyada putu görüp, fakat ona tapmadığını gören kimse, çok mala kavuşur. Rüyada put görmek, kadına veya bir erkeğe âşık olmaya delâlet eder.

Putlar, iyi konuşamayan veya ahmak ya da dilsiz olan adamlara delâlet eder. Bazan da put, şöhret, mal, sevgili, koca, çocuk, vs. gibi insanı meşgul eden ve Allah’a ibadet etmeye mani olan şeylere delâlet eder.

Rüyada maiyyetinde bir put olduğunu gören kimse, sağır, dilsiz, iyi konuşamayan veya şaşkın bir halde bulunan bir kadınla evlenir yahut onun böyle bir çocuğu doğar.

Rüyada putta görülen fazlalık ve eksikliğin tâbiri, putun delâlet ettiği kimseye ve rüya sahibine aittir.

Bazan da put, zamana delâlet eder. Putun azasında meydana gelen şeyler ise, o zamanın halkında meydana gelir. Putlar bazan da birtakım hususlarda, sebat göstermeye delâlet eder.

Putlan kırdığını veya herhangi bir şekilde onların şekillerini çirkinleştirdiğini gören kimse, yüksek bir rütbeye erişir, düşmanlarına galip gelir ve onların hilelerinden emin olur.

Eğer put kadına delâlet ederse, o kadın şekil ve sureti sabit ve vakarlı veya perişan, kötürüm, ahmak yahut kendini beğenir.


Rüyada görülen put, aldatıcı bir güzelliğe sahip acımasız, kindar bir kimseye çağrışım yapar. Bazen dinden çıkmaya, çok kötü işler yapmaya işaret eder. Bazen ise, tövbekâr olmaya, kötü bir arkadaş edinmeye veya meşru olmayan bir işe yorumlanır. Kimi zaman gönül kırmaya, hırsızlığa, zinaya işaret eder. Kimi zaman da kısa süren bir zenginlik olarak tanımlanır.

Bir kimse rüyada bir puta taptığını görse, rüya sahibinin çok kötü işler yapıp, başının belâya gireceğine işaret eder. Eğer gördüğü put odun veya tahtadan ise, rüyayı görenin zâlim ve inancı zayıf olan biri ile arkadaşlık yapacağına hükmedilir. Şayet gördüğü put altından yapılmışsa, rüyayı görenin meşru olmayan bir iş yaparak hapse gireceğine yorumlanır. Eğer rüyada gördüğü put bakırdan yapılmışsa, o kimsenin çıkacağı yolculukta büyük bir kaza geçireceğine işaret sayılır. Gümüşten bir put görmek ise, rüya sahibinin zina suçu işleyeceğine işarettir.

Rüyada görülen put kimi zaman güzel, şuh bir kadın olarak tanımlanır. Bazen da, ahmak, kibirli, kendini beğenmiş zengin birine çağrışım yapar.

Bir kimse rüyada bir put satın aldığını görse, rüya sahibinin yaran olmayan işler yapacağına işaret eder. Eğer bekâr bir kimse bu tür bir rüya görürse, rüyayı görenin evleneceğine hükmedilir. Şayet aldığı putun taştan yapılmış olduğunu görürse, rüya sahibinin evleneceği kimsenin katı yürekli bir kimse olacağına ve bu evliliğin felâket getireceğine işaret sayılır.

Kimi yorumcular, rüyada görülen putu, sağır, dilsiz bir kadına işaret saymışlardır.

Bir kimse rüyada bir putla konuştuğunu veya onu öpüp sevdiğini görse, rüya sahibinin, sağır, dilsiz bir kimseyle ilişkiye gireceğine ve bu ilişkiden çok zarar göreceğine hükmedilir. Eğer elindeki putu yere fırlatıp kırdığını görürse, rüyayı görenin iş hayatında başarılı olacağına ve şöhretinin artacağın yorumlanır. Şayet hasta bir kimse bu tür bir rüyayı görürse, rüya sahi- Dinin kısa bir zamanda sağlığına kavuşacağına işaret sayılır.

Bazı yorumcular da, rüyada görülen putu yalancı, hileci ve soyu belli olmayan bir kimse olarak tanımlamışlardır. Kimileri de, bir kadının veya bir çocuğun sevgisine işaret saymışlardır.

Rüyada görülen para, riyâ ve mücadele ile beraber söylenen bir sözdür. Bir kimse rüyada gümüş para yuttuğunu ve abdest bozarken...

Bulunduğu şehirden daha gelişmiş olan diğer bir şehirdeki arkadaşına bir poliçe yazmak için bir adama para verdiğini gören kimse ticaret...

Rüyada görülen paspas, zenginlikten yoksulluğa düşen ve herkes tarafından horlanan bir kimseye çatışım yapar. Bazen hakkı yenmiş, ezilmiş kendini savunmaktan...

Rüyada görülen peruk, uygunsuz bir iş olarak tanımlanır. Bazen üzüntü, sıkıntı veya kötü habere işaret eder. Bazen da geçim sıkıntısına,...

Rüyada görülen pekmez, olur olmaz şeylere kızan bir kimse olarak tanımlanır. Bazen bereketli, helâl kazanılmış bir mala işaret sayılır. Bazen...

Parmak, sanat ve iş cihetinden dünyaca insanın muayyen senesi; Emr-i bi’l-maruf ve nehy-i ani’l-münker cihetinden âlıirette de muayyen senesidir. Parmak;...